IMAGES SHOW

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิรากานต์ เสียมทอง ได้รับรางวัลที่ 2
และนางสาววรัญญา วิมลเกียรติ นักศึกษาปี 2 สาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม
ในสัปดาห์วิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ณธทัย จันเสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2560

109/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 7 มีนาคม 2560 เวลา : 15:34:59  << ย้อนกลับ