IMAGES SHOW

รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ.

  รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

119/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 16 มีนาคม 2560 เวลา : 15:15:41  << ย้อนกลับ