IMAGES SHOW

วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลจาก การประชุมวศ.เกษตรแห่งชาติ

  รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี และดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560
“วิศวกรรมเกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมเกลียวลำเลียงในเครื่องหยอดปุ๋ย (ภาคบรรยาย)
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ อุดมเพทายกุล
1. นางสาวภิญญาพัชญ์ พัชรกิตติพงศ์
2. นางสาวสิริกมล เสถียรภัทรธานี
3. นางสาวสุณัฐชา ธเนศานนท์
ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ ด้านนำเสนอดีเด่น ภาคบรรยาย
รางวัลชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ภาคบรรยาย

2. เครื่องผลิตชีสขนาดเล็กด้วยระบบเทอร์โมโซนิเคชั่น (ภาคโปสเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
1. นายจักรวาล ทาฟอง
2. นางสาวบุญยนุช สัมฤทธิ์
3. นางสาวพรชนก พรรษายุต
ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์

3. เครื่องให้น้ำพืชอัตโนมัติแบบควบแน่นอากาศชื้น (ภาคโปสเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
1. นายธนพงษ์ เรืองวุฒิสาร
2. นางสาวน้ำมนต์ เอี่ยมจันทร์
3. นายปัญจชัย ต.วัฒนผล
ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์

4. การแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมเกษตร “การแข่งขันยิงต้นกล้านาโยน”
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์
1. นายยุทธภัณฑ์ ว่องวีระยุทธ์
2. นายโรจน์ศักดิ์ ประสานศรี
3. นางสาววนิชา ภู่ประกิจ
4. นายวรวิทย์ นาวีระ
5. นางสาวสกาวรัตน์ แสงเรืองนาค
ได้รับ 1 รางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย!!

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 18 พฤษภาคม 2560 เวลา : 16:24:08  << ย้อนกลับ