IMAGES SHOW

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลจากประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี

  นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลจากประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลจาก
ประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 17 ทีม จากทั้งประเทศ
ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

ได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลเหรียญทอง โดยทีม 1
การศึกษาการจัดเรียงเข็มพืดในชั้นทรายด้วยแบบจำลอง
มีสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นางสาวปีติญา นิธินันทน์
2. นายศิวกร สร้อยศักดิ์
3. นายศุภวัฒน์ คงพาณิชย์กุล

- รางวัลเหรียญเงิน โดยทีม 2 (โครงการที่ 12)
การศึกษาการใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เพื่อเสริมเสถียรภาพกำลังเข็มพืดในชั้นทรายด้วยแบบจำลอง โดยทีม 2 (โครงการที่ 12)
มีสมาชิกในทีม ดังนี้
1. นายพชร วรรณรัตน์
2. นายพิสิทธิ์ ลิมป์ศุภวาณิช
3. นายอนุพงษ์ สูตรเลข

โดยมีผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 9 มิถุนายน 2560 เวลา : 14:57:07  << ย้อนกลับ