IMAGES SHOW

บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13

  บุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลจาก E-NETT13
.
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
และ นายวทัญญู มีศรีสุข นักศึกษาป.โทวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับรางวัลบทความ “ดีเด่น” จากบทความเรื่อง
"วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
แบบเรโซแนนซ์อนุกรม โดยใช้การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบอนุกรมด้านทุติยภูมิ"
จากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 E-NETT13
(13th Conference on Energy Network of Thailand)”
จัดโดยเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT)
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 9 มิถุนายน 2560 เวลา : 15:40:36  << ย้อนกลับ