IMAGES SHOW

นักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จาก EENET 2017 ครั้งที่ 9

  นักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จาก EENET 2017 ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 9
.
นักศึกษาป.โท วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จาก EENET 2017 ประชุมวิชการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 9 เรื่อง “วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำแบบมีการสูญเสียที่ปรับค่าได้โดยใช้วงจร VDBA” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
ผู้เขียนบทความ ประกอบด้วย
(1) นายนัชนัยน์ รุ่งเหมือนฟ้า (นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม)
(2) ผศ.ดร.ทัตยา ปุคคละนันทน์
และ (3) ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 23 มิถุนายน 2560 เวลา : 14:49:00  << ย้อนกลับ