IMAGES SHOW

นศ. หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คว้า 2 รางวัล จากการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เข้าร่วมการประชุมโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 18
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้า 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานด้านความคิดสร้างสรรค์
ในหัวข้อ การออกแบบระบบการให้น้ำพืชอัตโนมัติแบบไร้สาย
โดย นายธีระวัฒน์ ดิษฐ์ประสพ นายพรนรินทร์ ต้นกระหาด และนายพฤฒิวัชร จันทร์เศรษฐี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร์

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทโครงงานดีเด่น
ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีช่วงคลื่นสั้นในการตรวจสอบหาปริมาณเนื้อยางแห้ง และปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยางพารา
โดย นายเมธี ดีพร้อมมิตร นายวรเดช สุชัยบุญศิริ และนางสาววิภาศิริ เลิศศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์


ไฟล์แนบ 1 : ภาพประกอบ
ไฟล์แนบ 2 : ภาพประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา : 11:51:14  << ย้อนกลับ