IMAGES SHOW

รับสมัครทุนการศึกษา(ด้านวิชาการ และด้านกีฬา) ครั้งที่ 2

  ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษา สจล. ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน (ด้านวิชาการ และด้านกีฬา) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 นักศึกษาผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศสถาบันให้ส่งแบบขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2555 ได้ที่ คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต ที่นักศึกษาสังกัด
ทั้งนี้หากรายละเอียดในเอกสาร หลักฐานไม่ครบตามประกาศสถาบัน คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะ ไม่รับพิจารณา

เอกสาร หลักฐานที่ใช้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. แบบขอรับทุกนการศึกษา (รับได้คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต ที่นักศึกษาสังกัด หรือดาวน์โหลดจาก เว็ปสถาบัน หรือเว็บไซด์ส่วนกิจการนักศึกษา)
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนก่อนส่งแบบขอรับทุนการศึกษา
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ( ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์)
6. เอกสาร หลักฐาน รูปภาพ แสดงการได้รับรางวัลเกี่ยวกับการประกวด หรือแข่งขันไฟล์แนบ 1 : แบบขอรับทุนการศึกษา
ไฟล์แนบ 2 : รายการเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา
ไฟล์แนบ 3 : ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทุนทำชื่อเสียง
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 8 มีนาคม 2555 เวลา : 10:25:55  << ย้อนกลับ