IMAGES SHOW

รายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รอบที่ 1

  สถาบันได้พิจารณาผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 353 ราย โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดังประกาศของสถาบัน


ไฟล์แนบ 1 : ผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 16 มีนาคม 2555 เวลา : 15:32:09  << ย้อนกลับ