IMAGES SHOW

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สจล.

  มติสภาสถาบัน สจล. ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบ
ให้กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้

อัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน

เอกลักษณ์ : เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศ
ทางด้านการสอนการวิจัยและการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์


 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555 เวลา : 14:49:35  << ย้อนกลับ