IMAGES SHOW

ข่าวผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2555

  นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2534-35 ไม่ได้เรียนวิชาทหารและกำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน 2556 ให้นักศึกษาไปดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ได้ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 หรือที่ศูนย์ One Stop Service
ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการข้อมูลเพิ่มเติม :
http://studentaffairs.crsc.kmitl.ac.th/
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 15 สิงหาคม 2555 เวลา : 08:46:19  << ย้อนกลับ