IMAGES SHOW

เจ๋ง! นศ.วิศวลาดกระบัง คว้าที่ 1 จาก “ESTA 2012”

  นายภูวดล แสงสุคนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รางวัลชนะเลิศอันดับ 1)
นายวทัญญู มีศรีสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รางวัลชมเชย)
นายวศิน งามกมลชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รางวัลชมเชย)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย
จากการแข่งขัน Engineering Student Talent Awards (ESTA 2012)
เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมในสาขาต่างๆ ทั้งกลศาสตร์ วัสดุ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
รวมถึงจากไต้หวันและอินโดนีเซีย เข้าร่วมแข่งขันรวม 100 คน
จัดการแข่งขันโดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดียในประเทศไทย (IITAAT)
ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา : 15:09:01  << ย้อนกลับ