IMAGES SHOW

คณบดีวิศวลาดกระบังได้รับรางวัลเกียรติยศ “พระกินนรี”

  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ได้รับประทานรางวัลเกียรติยศ “พระกินรี”
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ญสส.)
โดยได้รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปี 2556
ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา : 10:49:12  << ย้อนกลับ