IMAGES SHOW

นักศึกษาวิศวฯลาดกระบัง สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ และสถาบัน

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสคว้า 3 รางวัลจาก “การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556
โดย 3 รางวัลประกอบด้วย

1. รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์ โครงงานด้านการนำไปใช้ประโยชน์
• นายพงศกร ทัศนสว่างคุณ
• นายวีรภัทร์ เจียระผกานนท์
• นายสุธนันท์ แตงอ่อน

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์ โครงงานดีเด่น
• นางสาวกรนรรณ แก่นภิรมย์
• นางสาวกิ่งดาว ชนะโชติ
• นางสาวภคินี แสนพินิจ

3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคบรรยาย โครงงานดีเด่น
• นางสาวชมพูนุช ถิระโสภณ
• นางสาวดวงกมล ช่วงสุวนิช
• นายธนัชทัศน์ สุภโชคธนเศรษฐ์
• นายปาณัสม์ เจียมรัตนศรี

 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 25 มีนาคม 2556 เวลา : 14:37:24  << ย้อนกลับ