IMAGES SHOW

รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน”

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีแก่+
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ในโอกาสได้รับรางวัล “ยุวชนคนดี ศรีแผ่นดิน” โครงการธนาคารความดี ปีการศึกษา 2555
ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
1. ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดีคณะวิศวฯ
2. คุณสมศรี แซ่โง้ว (เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา)
3. นายชุมพล ทองใส (วศ.เครื่องกล)
4. นายสุภสิทธิ์ ตั้งสิริวัฒนา (วศ.อุตสาหการ)
5. น.ส.พรไพรินทร์ คุณช่างทอง (วศ.อิเล็กฯ)
 

  ผู้ประกาศ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ : 25 มีนาคม 2556 เวลา : 15:07:57  << ย้อนกลับ