IMAGES SHOW

ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎเกณฑ์ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ

  ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎเกณฑ์
การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแคแสด
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

094/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 15:37:33  << ย้อนกลับ