IMAGES SHOW

ขอเชิญอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

  คณะศิลปศาสตร์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3, N4
สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ โทร. 0 2230 - 6397

101/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 16:01:24  << ย้อนกลับ