IMAGES SHOW

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของงานสุขภาพอนามัย ประจำเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฎาคม 2560

  ด้วยทางงานสุขภาพอนามัย วิทยาลัยแพทยศาตร์นานาชาติ มีความประสงค์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการของงานสุขภาพอนามัยดังต่อไปนี้

- เดือนมิถุนายน ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลาให้บริการ 08.30 - 16.30 น. สามารถพบแพทย์ได้ในวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์

- เพิ่มบริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการของนักศึกษาตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป จะมีแพทย์ด้านอายุรกรรมเข้ามาตรวจทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 – 15.30 น. (สำหรับเดือนมิถุนายนยกเว้นวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560) นักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้าได้ที่งานสุขภาพอนามัย โทร.3633, 3634


 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 29 พฤษภาคม 2560 เวลา : 13:02:01  << ย้อนกลับ