IMAGES SHOW

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้

1. ตู้ ปณ.๑๐ ปณศ. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ

2. ตู้ ปณ.๒๐ ปณศ. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 เวลา : 11:23:18  << ย้อนกลับ