IMAGES SHOW

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล

  ด้วย งานสุขภาพอนามัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล” ให้กับบุคลากรและบุคคลที่เข้าข่ายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดอัตราการป่วย, การแพร่ระบาด และเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ บุคคลที่เข้าข่ายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป


ในการนี้ งานสุขภาพอนามัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล (ดังเอกสารแนบ) เพื่อจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอและทั่วถึงต่อจำนวนวัคซีนที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับวัคซีนนั้นจะพิจารณาจากบุคคลที่เข้าข่ายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเป็นอันดับแรก หากสำรวจแล้วไม่พบผู้ที่เข้าข่ายตามประกาศฯ จะให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เป็นลำดับต่อไป โดยกรอกข้อมูลและส่งกลับภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 และทางวิทยาลัยฯ จะดำเนินการแจ้งกลับหน่วยงาน ต่อไป


หากมีข้อสงสัยเรื่องการกรอกแบบสำรวจฯ หรือข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ี่เจ้าหน้าที่งานสุขภาพอนามัย โทร. 2307 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 10 กรกฎาคม 2560 เวลา : 15:24:35  << ย้อนกลับ