IMAGES SHOW

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2723 4921-2 หรือตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560

015/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 เวลา : 10:56:50  << ย้อนกลับ