IMAGES SHOW

ประกาศ TOR โครงการจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2558

  ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แก่นักศึกษาของสถาบัน


ไฟล์แนบ 1 : ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ไฟล์แนบ 2 : ขอบเขตการดำเนินการTORมค58
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 28 มกราคม 2558 เวลา : 11:33:02  << ย้อนกลับ