IMAGES SHOW

สถาบันมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2559

  ด้วย สถาบันมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ปีงบประมาณ 2559

ประชาสัมพันธ์ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR )
งานจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ และตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของโครงการ





ข้อมูลเพิ่มเติม :
ขอบเขตการดำเนินงาน TOR และตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 21 มกราคม 2559 เวลา : 16:42:42  << ย้อนกลับ