IMAGES SHOW

ประชาสัมพันธ์ TOR จ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ

  ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศประชาสัมพันธ์ TOR จ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้

ในการนี้ส่วนกิจการนักศึกษา ได้แนบ File Word / File PDF
ขอบเขตดำเนินการ , ตารางแสดงเงินงบกประมาณมาแล้วดังไฟล์เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติม :
ไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์แนบ 1 : TOR_English60.pdf
ไฟล์แนบ 2 : ขอบเขตการดําเนินการ 2560.doc
ไฟล์แนบ 3 : ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.doc
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 15:32:51  << ย้อนกลับ