งานบริหารการวิจัย
1
 0 งานบริหารการวิจัย
1 ความเป็นมา
1 ขอบข่ายงานและภาระหน้าที่
1 บุคลากร
1 ทุนวิจัยเงินงบประมาณ
1 ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
1 ทุนวิจัยเงินภายนอก
1 ระเบียบการจ่ายเงินค่าบทความ     พ.ศ. 2559
1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า     ปี 55 รอบ 6 เดือน
1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
    ปี 55 รอบ 12 เดือน
1 แบบฟอร์มขอถ่ายทำวิดีทัศน์
1 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
    การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

สวัสดีอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน หน่วยงานบริการทางวิชาการและวิจัย
ส่วนแผนกบริการงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถ้ามีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้ที่ คุณอัจฉรา ปรุงแสง 3464,3465


สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ
ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนจากการตีพิมพ์บทความ
พ.ศ. 2559

วิธีการสืบค้นหลักฐานประกอบในกรณีที่บทความตีพิมพ์
อยู่ในฐานข้อมูล Scopus


วิธีการตั้งค่า Internet Explorer ในกรณีที่หน้าเว็บไม่ Update
pr
0
tell

รวมผลงานวิจัย
ที่จัดแสดงงาน 50 ปี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

รายชื่อโครงการวิจัย
เงินรายได้ ปี 54
รายชื่อโครงการวิจัย
เงินรายได้ ปี 55
รายชื่อโครงการวิจัย
เงินรายได้ ปี 56
รายชื่อโครงการวิจัย
เงินรายได้ ปี 57
รายชื่อโครงการวิจัย
เงินรายได้ ปี 58

 

 

 

 

 

 

โทร : 0-2329-8317
สงวนลิขสิทธิ์ © พศ.2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์

DESIGN by komol WADKHEAN