IMAGES SHOW

หน้าหลักชีวิตนักศึกษา

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คำนึงถึง ความเป็นอยู่ของนักศึกษา และ บุคลากร ภายในสถาบัน มาเป็นอันดับแรก จึงได้มีนโยบาย บริการนักศึกษาในส่วนต่างๆ ที่สามารถให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบาย เช่น บริการอินเตอร์เน็ต บริการห้องสมุด บริการด้านสุขภาพและอนามัย และ ศูนย์กีฬาสถาบันฯ ซึ่ง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ นักศึกษา และ บุคลากรภายในสถาบัน ดียิ่งขึ้น

บริการห้องสมุด

          บริการห้องสมุดนับว่าเป็นบริการที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของนักศึกษา เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ตลอดจน บริการยืม-คืนหนังสือ นับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

          บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนั้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้อีกทางหนึ่ง ที่ในปัจจุบันขาดไม่ได้ บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนั้น มีบริการตามจุดต่างๆมากมาย ทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย และ สถานที่สถาบันฯได้จัดคอมพิวเตอร์บริการอินเตอร์เน็ตไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ตามห้องสมุด และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

หอพักนักศึกษา

          หอพักนักศึกษานั้นเป็นหน่วยงานที่รับนักศึกษา ที่มีความประสงค์ต้องการอยู่หอพักภายในสถาบัน นอกจากนี้ ยังมีกฏในการเข้า-ออก ภายในหอพักนักศึกษา จึงมีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในอีกด้วย

สุขภาพอนามัย

          หน่วยงานสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานที่นักศึกษาได้มีโอกาสมาใช้ในเวลาเจ็บป่วย จึงเป็นสวัสดิการ ที่จำเป็น เนื่องจากทุกคนมีโอกาสเจ็บป่วย การช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ นักศึกษาสามารถประสบผลสำเร็จในการเรียนได้

กีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับนักศึกษาและ บุคลากรภายในสถาบัน อีกทั้งยังใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ / พักผ่อน หลังจากการเรียนการสอนอีกด้วย

สโมสร / ชุมนุม / ชมรม

          เป็นกลุ่มนักศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ จากการเรียน ซึ่ง มี สโมสร / ชุมนุม / ชมรม มากมายภายในสถาบัน อีกทั้ง ยังทำให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานในหมู่คณะอีกด้วย

พัฒนาจิตใจ

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งเสริม ทางด้านการพัฒนาจิตใจ ให้กับ นักศึกษา และ บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยตลอดมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศีลธรรม และ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย