IMAGES SHOW

หอพักนักศึกษา

Dormitory           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ซึ่งให้ความรู้ทางด้านการศึกษา การวิจัย และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางสถาบัน มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆ กับนักศึกษา และหอพักนักศึกษาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการ และเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา หอพักนักศึกษาของสถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมีลักษณะอาคาร และอัตราการพักอาศัย
          เนื่องจากหอพักสถาบันมีห้องพักไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และแต่ละปีมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทางสถาบันฯ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษา ที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักสถาบันฯ

  1. รับนักศึกษาทุกชั้นปี
  2. ฐานะทางครอบครัวยากจน
  3. สภาพร่างกายพิการ,มีโรคประจำตัว(ต้องมีใบรับรองแพทย์) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. อื่นๆ (ตามความเหมาะสมที่ทางสถาบันฯ เห็นสมควร
  5. สมัครด้วยตนเองที่ งานกิจกรรมของคณะต่างๆ Dormitory2

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร มีดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามีโรคประจำตัว)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักสถาบันฯ ที่

  - สำนักงานหอพัก
  - งานกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ
  - ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
          ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ส่วนกิจการนักศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ภายใน 3330,3635